tel. 660 314 980
tel. 608 509 787
Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa 15

Terapia pedagogiczna

Trening pamięci

Arteterapia

Sensoplastyka i sensomotoryka

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna skupia się na działaniu podstawowych zmysłów człowieka, które są ściśle ze sobą powiązane. Jest niezbędna do prawidłowego interpretowania rzeczywistości                i odpowiedniego reagowania. Integracja sensoryczna bezpośrednio oddziałuje na trzy układy sensoryczne leżące u podstaw całego rozwoju dziecka:

Skierowana jest do dzieci z całościowym jak i częściowym zaburzeniem któregoś z układów.

orologi replica

Artetrapia - terapia przez sztukę

Arteterapia to inaczej terapia przez sztukę, w której najważniejszy jest proces tworzenia.  W czasie zajęć przy pomocy różnorodnych środków wyrazu (farb, gliny, dźwięków, faktur) wdrażamy do twórczego myślenia, rozwijamy wyobraźnię, kreatywność, poczucie piękna. To czas zabawy, kiedy w kreatywny i pozawerbalny  sposób można wyrazić swoje myśli, emocje, marzenia. Tutaj można pozbyć się również napięć, negatywnych uczuć i stresu. Nasi podopieczni uczą się uważności, cierpliwości, dokładności i samodzielności. Prace manualne wymagające większej precyzji usprawniają również umiejętności motoryczne, co bezpośrednio przenosi się na sukcesy w  szkole. Pracujemy samodzielnie, ale tworzymy również dzieła grupowe, gdzie uczymy się szacunku do pracy innych, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za wspólne dzieło.

Arteterapia  jest inspirującym, innowacyjnym i często stosowanym  w psychoterapii, socjoterapii, pedagogice i edukacji kreatywnej sposobem wspomagającym rozwój. Indywidualne dobranie metod do konkretnego przypadku, daje doskonałe efekty i sprawdza się w terapii i edukacji  zarówno dzieci jak i dorosłych.

replica watches uk

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne opiera się na filozofii i teorii Ruchu Ludzkiego Rudolfa Labana i proponuje aktywności ruchowe, które koncentrują się na doświadczeniu jakości ruchu, równie mocno jak na rozwoju fizycznej kontroli i jej świadomości oraz umiejętności interpersonalnych poprzez interakcje z innymi. fake Patek Philippe

Metoda oferuje uczestnikom możliwość rozwoju świadomości ciała      i przestrzeni, budując tym samym zaufanie do własnego ciała i jego możliwości działania w otoczeniu. To zaufanie do siebie i przestrzeni poprawia i wzmacnia poczucie własnej wartości. Ruch Rozwijający kładzie również duży nacisk na rozwój pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe.

Rozwijanie zaufania, zarówno do siebie jak i do innych oraz kreatywność, to podstawowe założenia tej metody. Idee Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne są oparte na naturalnej aktywności wynikającej z zabaw ruchowych. Replica Panerai

„Ruch jest podstawą życia(...) utrwalanie wrażliwości na ruch            i zwiększanie zakresu jego percepcji są niezbędnymi elementami naszej zdolności odnoszenia się do świata i do siebie nawzajem”.

Rudolf Laban

Terapia ręki

Precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych ruchów. Od rozwoju małej motoryki zależny jest pomyślny rozwój samoobsługi, pisania, rysowania, a także szeroko pojętej komunikacji. Ręka jako wyspecjalizowany narząd służy nam również jako narzędzie do podnoszenia przedmiotów, przesuwania, popychania. W głównej mierze sprawność kończyn górnych odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Doskonalenie pisania poprawia proces nauki czytania.

Dbałość o prawidłowy rozwój grafomotoryczny to w przyszłości właściwe tempo pracy w szkole, prawidłowa wymowa, twórcze pokonywanie trudności. Terapia ręki skupia się na ćwiczeniach:

 • poprawiających sprawność ruchową całej kończyny górnej;
 • dostarczania wrażeń dotykowych oraz nabywania umiejętności rozróżniania ich;
 • sprawności manipulacyjnej rąk;
 • napięcia mięśniowego ręki i dłoni;
 • motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • koordynacji pracy rąk i dłoni;
 • kształtowania prawidłowego chwytu;
 • utrzymywania prawidłowej postawy;
 • sprawności manualnych i grafomotorycznych;
 • czynności samoobsługowych.

 

 

Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą?

Rodzicu, gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

 • ma problemy z nauką czynności samoobsługi (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików);
 • ma wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej;
 • upuszcza przedmioty, często zapomina;
 • wykazuje trudności w drobnych ruchach;
 • wykonuje czynności wymagające dużej precyzji, zbyt wolno lub za szybko i niedbale;
 • szybko się męczy, wydaje się być niezgrabne;
 • szybkość ruchów dziecka nie jest dostosowana do zadania;
 • niechętnie podejmuje czynności manualne, malowanie, lepienie z plasteliny itd.;
 • nie lubi dotykać nowych i różnorodnych faktur;
 • dostarcza sobie dodatkowych doznań proprioreceptywnych, domaga się zdecydowanego i mocnego uścisku dłoni np. siada na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciska ręce na przedmiotach.

fake TAG Heuer

Terapia Logopedyczna

Podstawowym środkiem porozumiewania się między ludźmi jest mowa. Rozwój mowy, który przebiega prawidłowo jest ważny dla rozwoju dziecka. Mowa dziecka w istotny sposób wpływa na całokształt jego rozwoju i powodzenia szkolne. Bez wątpienia jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnego formułowania myśli, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań, stanowi ważne narzędzie informacji. Dziecko, rozumiejąc mowę poznaje otaczający go świat. Umiejętność mówienia pozwala mu go opisać.
Kształtowanie się i rozwój mowy, który jest prawidłowy przebiega etapami, a każdy z etapów charakteryzuje się specyficzną dynamiką i dostrzegalnym zmianami form językowych.


Etapy rozwoju mowy dziecka OKRES MELODII (0-1): - Początkowo dziecko porozumiewa się z otoczeniem za pomocą krzyku i płaczu, po którym matka rozpoznaje jego potrzeby (są to ćwiczenia narządu oddechowego, charakteryzujące się krótkim wdechem i długą fazą wydechu), - Między 2-3 miesiącem pojawia się głużenie. Jest to bezwarunkowe wydawanie dźwięków nieartykułowanych (trening aparatu artykulacyjnego). Wynikiem głużenia jest powstawanie dźwięków gardłowych: „g”, „h”, „k”, - Ok. 4-5 miesiąca, dziecko zaczyna rozumieć melodię mowy np. na ton pieszczotliwy reaguje uśmiechem, na ton karcący płaczem, - Między 6-7 miesiącem pojawia się gaworzenie, dziecko powtarza i naśladuje dźwięki mowy np. „ ma” , „pa” ( ćwiczenie słuchu), umie poprawnie wymawiać samogłoski „a”, „e” niekiedy także „ i „ oraz spółgłoski „m”, „b”, „n”, „t” , „d”, - Między 7-8 miesiącem dziecko reaguje aktywnie na mowę, rozpoznaje przedmioty oraz zaczyna kojarzyć nazwę z przedmiotem.


OKRES WYRAZU (1-2): - Dziecko potrafi użyć wszystkich samogłosek ustnych: „i, u, e, a, o, u”, - Posługuje się jednowyrazowymi wypowiedziami, często w niepełnej postaci, - Posługuje się wieloma spółgłoskami: „p, b, m, t, d, ń, ś, k”, - Głoski trudniejsze zastępuje łatwymi, a grupy spółgłoskowe często upraszcza, ułatwiając sobie kontakt z otoczeniem, - Pojawiają się pierwsze wyrazy dwusylabowe – „mama”, „tata”, „baba”, - W wypowiedzi przeważają czasowniki i rzeczowniki, - Wraz z rozwojem rozumienia mowy, wzrasta rozwój motoryczny.


OKRES ZDANIA (2-3): - Dziecko wymawia wszystkie samogłoski: „i, y, a, u, o, e, ę, ą”, spółgłoski „p, b, m, ł, w, f, ś, ź, ć, ż, dź, ń, j, k, g, ki, gi, h, t, d, n, l”, - Trudniejsze głoski często zastępowane są łatwiejszymi, - Dziecko potrafi wypowiadać już dużą ilość głosek w izolacji, w wypowiedziach spontanicznych są zniekształcane lub wymieniane na łatwiejsze, - Początkowo wypowiadane zdania są proste a w 3 roku życia dłuższe, składające się z 4-5 słów, przyswaja sobie reguły gramatyczne, - Najpierw pojawiają się zdania oznajmujące, następnie rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe, - Dla otoczenia mowa jest niemal w pełni zrozumiała.

orologi replica

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA (3-7): - Dziecko wzbogaca swój zasób słownictwa, rozwija umiejętność tworzenia zdań złożonych, - W wieku 3 lat w dalszym ciągu pojawiają się błędy, dziecko powinno wymawiać wszystkie samogłoski nosowe i ustne oraz spółgłoski: „p,b,m,f,w,ś,ź,ć,dź,ń,k,g,h,t,d,n,l,l,j”, -W wieku 4 lat utrwalają się głoski „s, z, c, dz”, - Następuje dalszy rozwój artykulacji, -Pojawia się głoska „r” choć jej brak nie powinien jeszcze niepokoić, -Dziecko 5 letnie potrafi bezbłędnie powtórzyć „sz,ż,cz,dż,r”,choć w potocznej mowie może jeszcze zastępować „s,z,c,dz”, - W wieku 5-6 lat dziecko zdobywa umiejętność wymawiania pełnego zasobu głoskowego, a mowa dziecka powinna być w pełni zrozumiała. -Dziecko 7 letnie ma utrwaloną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole według obiegowych opinii powinno swobodnie wypowiadać się na bliskie mu tematy, powinno posiadać umiejętność powtórzenia usłyszanego opowiadania i swobodnego opisu obrazów. Normalnie rozwinięte dziecko w tym wieku powinno mówić pełnymi zdaniami, poprawnie zbudowanymi pod względem gramatycznym, oraz poprawnie wymawiać wszystkie dźwięki języka ojczystego.

Taki stan wyjściowy jest niezbędnym warunkiem sprostania dalszym wymaganiom, jakie stawiać będzie przed uczniem program szkolny. Jednakże praktyka pokazuje, że znaczna grupa dzieci rozpoczynających lub kontynuujących naukę w szkole ma mniejsze lub większe problemy w zakresie mowy.      W dobie dzisiejszych czasów, zdominowanych przez rozwój cywilizacyjny, postęp nauki, przemiany społeczne, ograniczenie czasu wolnego spowodowane pędem życia codziennego problemy z rozwojem mowy stają się powszechne. Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie jednakże opóźnienia w rozwoju mowy nie powinny przekraczać 6-ciu miesięcy. Jeżeli pojawią się niepokojące odstępstwa, warto je skonsultować z logopedą.


Zajęcia logopedyczne w Turkusowej Akademii mają formę zajęć indywidualnych profilaktycznych oraz terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, nieprawidłowym tempem mowy, zaburzeniami wyrazistości mowy.